Anh dựa hơi em như trầm hương mộc
Một mai anh xa em rồi như tùng lộc mất sương


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001