Anh dệt cửi, em kéo hoa,
Rồng bay phượng múa ai mà chẳng khen.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002