Anh chờ em từ thuở mô tê,
Không hề bóc lá, không hề để nha.
Bóc lá, kinh em mau già,
Để nha sợ nữa ra cành mía lau.
Khoan hò khoan!
Thiếp như mía tiến vừa tơ,
Chàng như mía tiến dật dờ đợi ai?
Núi cao sông hãy còn dài,
Thương nhau đã hễ hằng ngày gặp nhau.
Khoan hò khoan!


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975