Anh chưa có vợ như chợ chưa có đình
Trời mưa dông đôi ba hột, biết ẩn mình vô mô?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001