Anh chơi hoa mà chẳng biết hoa,
Anh hái không đúng lúc để vườn ba chóng tàn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001