Anh chơi cho rạng đông ra
Em về đi chợ, anh ra đi cày


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001