Anh chê thuyền thúng chẳng đi
Anh có thuyền ván có khi gập ghềnh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh
- Em chê thuyền ván chẳng đi
Em đi thuyền thúng có khi trùng triềng
Có khi đổ ngã đổ nghiêng


Khảo dị:
Em chê thuyền ván chẳng đi
Em chê thuyền thúng có khi chòng chành
Anh chê thuyền thúng chẳng đi
Anh đi thuyền ván có khi gập ghềnh
Em chê thuyền thúng chẳng đi
Em đi thuyền ván có khi gập nghềnh!
Ba chìm bảy nổi lênh đênh
Có khi để ngả để nghênh thiệt thòi!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001