Anh chê thuyền thúng chẳng đi,
Anh có thuyền ván có khi gập ghềnh,
Ba chìm bảy nổi lênh đênh.
- Em chê thuyền ván chẳng đi,
Em đi thuyền thúng có khi trùng triềng,
Có khi đổ ngã đổ nghiêng.


Khảo dị:
Em chê thuyền ván chẳng đi,
Em chê thuyền thúng có khi chòng chành
.
Anh chê thuyền thúng chẳng đi,
Anh đi thuyền ván có khi gập ghềnh.
Em chê thuyền thúng chẳng đi,
Em đi thuyền ván có khi gập nghềnh!
Ba chìm bảy nổi lênh đênh,
Có khi để ngả để nghênh thiệt thòi!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001