Anh cầm cây viết, anh dứt đàng nhân ngãi
Em cầm cây kim, em thêu chữ ân tình
Chữ ân tình anh nghe cũng phải
Đường nhân ngãi anh nắm cũng vừa
Hòn núi Liên Sơn cây chặt cây chừa
Anh thương em, có kẻ đón ngừa, nói gian


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001