Anh cũng đã hay:
Tôi ngay phò chúa thánh,
Gái chẳng lấy hai chồng,
Biết em buông mối chỉ hồng,
Tiếc anh đi chậm nên đứng ngoài phòng bơ vơ.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975