Anh có muốn gần, em vẽ chước cho
Cầm một buồng cau, chai rượu anh giả đò đến chơi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001