Anh buồn có lẽ than ra
Em buồn như quạt tháng ba long lài


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001