Anh buồn có chốn thở than
Em buồn như ngọn đèn tàn sắp khuya


Khảo dị:
Anh sầu còn chỗ thở than
Em sầu khác thể nhang tàn đêm khuya
Em sầu còn chỗ thở than
Anh sầu khác thể nhang tàn đêm khuya
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001