Anh buồn có chốn thở than,
Em buồn như ngọn đèn tàn sắp khuya.


Khảo dị:
Anh sầu còn chỗ thở than,
Em sầu khác thể nhang tàn đêm khuya.
Em sầu còn chỗ thở than,
Anh sầu khác thể nhang tàn đêm khuya.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001