Anh bứng cây trúc
Anh trồng cây trắc
Chẳng may gặp chỗ đất xấu
Sùng đục
Trắc mục, trúc tàn
Anh ở sao cho đá nọ thành vàng
Trước hiển vinh cha mẹ, sau đến nàng anh mới ưng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001