Anh bởi mảng lo nghèo
Nổi trôi như cánh bèo mặt nước
Biểu cho em hay trước: anh đã có vợ rồi
Đôi ta vụng chẳng xứng đôi
Em khá về chốn kiếm lựa người trao thân


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001