Anh Ba yêu đến tôi chăng?
Gió đưa trăng là trăng đưa gió
Thung thăng cá vượt qua đăng
Xin đừng lắm chốn, nhiều nơi nhỡ nhàng


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004