Anh ở sao mà rể gọi là con,
Thì bia vàng khắc chữ sơn son để đời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001