- Anh ở làm chi cho cao vách khó nghe
Trầm hương khó kiếm chớ rễ tre thiếu gì?
- Rễ tre bán đắt xiết bao
Trầm hương đứng đó, ai chào trầm hương


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001