Anh ở chi đây cho cu-lít bắt, thằng ngăm
Anh đi theo chính nghĩa lâu năm cũng về


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001