Anh ở chi đây cho cu-lít bắt, thằng ngăm
Anh đi theo chính nghĩa lâu năm cũng về[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]