Anh ở bên này sông, huơ bạn bên kia bàu
Tìm khôn thời khó, chớ tìm giàu không thiếu chi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001