Anh ơi vợ cũ chớ vong,
Đàng cũ anh chớ lấp để phòng vãng lai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001