Anh ơi trời đã nhá nhem,
Đừng qua lối xóm Khâm Thiên rách quần.


Bài ca dao này nói về cô đầu và tệ nạn xã hội ở phố Khâm Thiên (Hà Nội) thời Pháp thuộc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]