- Anh ơi, mời anh vô nhà
Võng đào ra trước, chiếu hoa trải ngồi
- Vào nhà cũng muốn vào nhà
Sợ ông nghiêm cấm, sợ bà cấm nghiêm
- Cấm nghiêm em đã thưa rồi
Mời chàng quân tử vào chơi hát đàn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001