Anh ơi cũng sợi tơ hồng
Cùng chung một thợ cũng trong một nhà
Cũng một tấm vải xé ra
Áo anh mặc trắng, em đà nhuộn thâm
Ước gì về tay em cầm
Rồi em cũng nhuộm màu thâm màu vàng
Em thêu con bướm lượn ngang
Hai cánh dịu dàng em vắt chỉ xanh
Đôi bên có đôi con lềnh
Ở giữa con én có xinh chăng là?
Đôi bên có đôi cây hoa
Ở giữa viền tà xinh thật là xinh!
Áo này anh mặc ra đồng
Kẻ ngắm người nghía, kẻ trông người dòm
Áo này vợ may cho chồng
Có đôi con rồng, có đôi cây hoa


Khảo dị:
Anh ơi cũng sợi tơ hồng
Cùng chung một thợ cũng trong một nhà
Cũng một tấm vải xé ra
Áo anh mặc trắng, em đà nhuộm thâm
Ước gì về tay em cầm
Rồi em cũng nhuộm màu thâm màu vàng
Thứ nhất em nhuộm màu vang
Rồi nhuộm màu vàng, bắt
con chỉ xanh
Đôi bên có đôi con lềnh
Ở giữa con bướm, có xinh chăng là?
Đôi bên có đôi cây hoa
Ở giữa viền tà xinh thật là xinh!
Áo này anh mặc ra đồng
Kẻ ngắm người nghía, kẻ trông người dòm
Áo này vợ may cho chồng
Có đôi con rồng, có đôi cây hoa
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001