Anh ơi có chí canh nông,
Chín phần ta cũng được trong tám phần.
Can chi để ruộng mà ngâm,
Làm ruộng lấy lúa nuôi tằm lấy tơ.
Tằm có lứa, ruộng có mùa,
Chăm làm trời cũng đền bù có khi.


Khảo dị:
Anh ơi cố chí canh nông,
Chín phần ta cũng dự trong tám phần.
Can chi để ruộng mà ngăn,
Làm ruộng lấy lúa, chăn tằm lấy tơ.
Tằm có lứa, ruộng có mùa,
Chăm làm trời cũng đền bù có khi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001