Anh ơi anh hãy mau mau,
Buồng cau con lợn cưới nhau cho rồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001