Anh ơi, anh câu làm chi cho hao chỉ tốn chì
Anh về sách một quan ăn sáu, ra ngoài chợ mua con cá gì thì mua


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001