Anh ơi, anh ở lại nhà,
Muốn cưới vợ bé, em thì cưới cho.
Ở nhà ăn kỹ uống no,
Giấy cuốn thuốc sắt, em sắm cho anh bỉ bàng.
Anh ra đi lính Tây bang,
Hòn tên mũi đạn, dạ em càng không yên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]