Anh ơi, anh ở lại nhà,
Muốn cưới vợ bé, em thì cưới cho.
Ở nhà ăn kỹ uống no,
Giấy cuốn thuốc sắt, em sắm cho anh bỉ bàng.
Anh ra đi lính Tây bang,
Hòn tên mũi đạn, dạ em càng không yên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001