Anh ơi đi lại cho dày,
Thầy mẹ không gả em bày mưu cho.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)