- Anh đi vui thú Bắc Thành
Bỏ em khô héo như nhành từ bi
- Từ bi léo đá gập ghềnh
Người thương không tưởng đến mình thì thôi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001