- Anh đi vắng cửa vắng nhà,
Giường loan gối quế, mẹ già ai nuôi?
- Cá rô anh chặt bỏ đuôi,
Tôm càng bóc vỏ, anh nuôi mẹ già.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004