Anh đi tu chuông mỏng mõ mòn,
Phật không tưởng sãi, sãi còn đi tu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001