Anh đi tu cho bạc lông tai,
Không bằng em cất nhành gai giữa đàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001