Anh đi phe cá mũi Son
Bắt em sàng gạo cho mòn móng tay
Móng tay, móng vắn, móng dài
Trồng một cây xoài trái chín trái chua


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004