Anh đi phe cá Trảng Lường
Ở trên Gia Định xuống vườn thăm em


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001