Anh đi lọng lụa ba bông
Bỏ em cấy mướn giữa đồng cây khô


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001