- Anh đi lấy vợ cách sông
Em đi lấy chồng giữa ngõ anh ra
- Có lấy thời lấy xa xa
Chớ lấy trước ngõ anh ra, anh buồn
- Buồn thời cất gánh đi buôn
Một vốn bốn lãi anh buồn làm chi
- Buồn vì con gái nữ nhi
Mẹ cha thách cưới làm chi lỡ làng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001