Anh đi lưu trú Bắc Thành
Để em khô héo như nhành từ bi


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)