Anh đi làm thợ nơi nao,
Để em gánh đục gánh bào đi đưa.
Trời nắng cho chí trời mưa,
Để em cởi áo che cưa cho chàng.


Khảo dị:
Anh đi làm thợ nơi nao,
Để em gánh đục gánh bào đi theo.
Hỡi anh làm thợ nơi nao,
Để em gánh đục, gánh bào đi theo.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)