Anh đi ghe cá cao cờ
Ai nuôi cha mẹ, ai thờ tổ tiên


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001