Anh đi ghe, anh đội nón ghe
Anh về làm rể, anh che cái dù


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001