Anh đi dù lụa năm bông
Để em cấy mướn một công năm tiền


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001