Anh đi dù lụa cánh dơi
Trong nhà hết gạo, dù ơi là dù!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001