Anh đi buôn, em cũng đi buôn
Em ngồi em nghỉ đầu truông một mình
Anh đi ngang nghiêng nón làm thinh
Em kêu em hỏi:
Tâm tình bất biến
Tương kiến nghiêm phong

Em đây không phải lang dâm chạ
Anh đừng đem dạ nghi nan
Bút sa xuống giấy ngay hàng
Em đây không phải trốn làng bỏ ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001