Anh đi anh nhớ trở về
Con thơ vợ dại trông chờ từ đây


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001