Anh đi anh nhớ non Côi,
Nhớ sông Vị Thuỷ, nhớ người tình chung.
Quản bao non nước ngại ngùng,
Lấy ai san sẻ gánh gồng đường xa?


Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005