Anh đi anh dặn em rằng
Đâu hơn thì lấy đâu bằng chờ anh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001