Anh đi đâu ba bốn năm tròn
Để em giã gạo chày con một mình


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001