Anh đừng thấy cá phụ canh,
Thấy toà nhà ngói, phụ tranh rừng già.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004