Anh đừng lên xuống uổng công,
Tai nghe thầy mẹ nói không đi rồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001