Anh đừng chê thiếp xấu xa,
Bởi chưng bác mẹ sinh ra thế này.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001